OBCHODNÍ PODMÍNKY 
I. PROVOZOVATEL 

Provozovatelem internetového obchodu Culi.cz, který se zabývá prodejem textilního zboží, spodního prádla, plavek a módních doplňků, je fyzická osoba Michaela Culková, bydliště a poštovní adresa pro doručování v ulici Husova 1047, PSČ 33401, Město Přeštice ,IČO: 72549505 , zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ v Přešticích pod č.j.: ……….., dále jen prodávající.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. KUPNÍ SMLOUVA 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa dodání zásilky uvedená kupujícím v objednávce.
Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží za podmínky, že kupní cena je zaplacena. Tomu předchází uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího (formou elektronické pošty) a tímto okamžikem vznikají pro smluvní strany práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Nepřevzetím zboží smlouva nepozbývá své platnosti.
Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky na stránkách internetového obchodu Culi.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k uchování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to pouze v rámci internetového obchodu Culi.cz, žádný z osobních údajů kupujícího nebude poskytnut dalším subjektům.
V některých případech si vyhrazujeme právo nepřistoupit ke kupní smlouvě. Může se tak stát v případě, že kupující vrátí použité nebo jinak poškozené zboží, nebo pokud byly produkty kupujícím vráceny opakovaně či došlo ze strany kupujícího k opakovanému rušení objednávek.
Culi.cz provádí průběžnou aktualizaci skladových zásob. Ojediněle se může stát, že objednané zboží nebude dostupné. V takovém případě si Culi.cz vyhrazuje právo přijmout pouze část objednávky, která je k dispozici, případně doručit dodávku postupně. Cena za doručení v takovém případě bude však vždy účtována pouze jedenkrát a kupující bude o této skutečnosti vždy předem písemně informován.
Upozorňujeme, že pokud si kupující nepřevezmete zásilku zaslanou na dobírku bez předchozího zrušení objednávky, je prodávající oprávněn v souladu s občanským zákoníkem účtovat marně vzniklé náklady na zaslání a manipulaci. 

III. KUPNÍ CENA
 
Kupní cena obsahuje cenu objednaného zboží včetně DPH. Kupní cena uváděná na webových stránkách prodávajícího (případně na zákaznické lince) je konečná, navíc může být účtována cena za dopravu, pokud si ji kupující zvolí.
 
IV. ZPŮSOB PLATBY 

Kupní cenu lze uhradit těmito způsoby:

Bezhotovostním převodem z účtu


Zboží je dodáváno s řádným dokladem, prodávající NENÍ plátce DPH. 
Při platbě bezhotovostním převodem uvádějte prosím jako variabilní symbol číslo objednávky nebo faktury – dokladu, je-li kupujícímu zaslán.
Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže částku kupní ceny na základě vystavené faktury na účet 115-456980297/ 0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Přeštice v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.
 
V. DODACÍ PODMÍNKY


Zboží je možno doručit v rámci České republiky takto a dopravné včetně DPH činí:

Prostřednictvím České pošty - 80Kč  balík do ruky nebo na poštu.

Prostřednictvím kurýrní služby - 90Kč .
 
Zboží je možno doručit také na Slovensko takto a dopravné včetně DPH činí:
Prostřednictvím České pošty - 120Kč .

Při objednávce nad 3.000 Kč je doprava zdarma!
Pro zaslání oznámení o průběhu doručování doporučujeme uvést do objednávky Vaše 
telefonní číslo!
Dodací lhůta činí zpravidla do 5 dnů u prádla, do 10 pracovních dnů u oděvů, pokud není přímo u produktu uvedeno jinak.
Balné není účtováno.
Osobní odběr zdarma (pouze po předchozí dohodě s prodávajícím na adrese Culi.cz, 
Ul. Husova 1047, Přeštice).
  
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE
 
Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53 odst. 6 a 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Peníze budou vráceny na bankovní účet uvedený spotřebitelem nejdéle v zákonné lhůtě do 30 dnů, obvykle tak činíme do 14 pracovních dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Poštovní poukázka je zpoplatněna 100 Kč. Podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno (včetně obalu zboží, visaček) a nebylo použito.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Pokud přijde zboží poškozeno, nebo z důvodu nevhodného balení do přepravy jinak poškozeno, budou účtovány nutné náklady na uvedení zboží do původního stavu. Zboží nesmí zapáchat cigaretovým kouřem ani nesmí být cítit parfémy či jinými pachy. Zboží nesmí být "přepráno" aviváží ani jinými čisticími prostředky.
Objednané spodní prádlo (kalhotky, tanga, plavky) je Kupující povinen zkoušet pouze na vlastní spodní prádlo!
Při zasílání zpět volte vhodný kartonový obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě spotřebiteli kupní cenu sníženou o náhradu škody.
Zboží nezasílejte na dobírku - takto zaslané zboží nebude a ani nemůže být přijato!
Na kupujícího, který není spotřebitelem, se 14denní lhůta nevztahuje (firma).
Průvodka pro vrácení zboží (vrácenka) ke stažení zde.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výhradně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami souladu s ustanoveními zákona č.. 428/2002 Z.z. Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č.. 428/2002 Z.z. Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží na www.Culi.cz Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupněním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.
Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u Prodávajícího vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.
Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.
Kupující prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.
Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění


Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, pokud nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.
V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.
Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

 
IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. 


Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopii) a uveďte popis vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění (doručení na naši adresu). Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.
Reklamační lístek v případě výrobní vady, ke stažení zde.
 
Práva plynoucí ze zákonné záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Pokud jste obdržel (a) od našeho e-shopu jiný výrobek, než jste si objednal (a) (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel (a) výrobek vadný, zašlete nám jej zpět, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií) a uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný).
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice, nikoli obálka). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní riziko, na adresu prodejce.

 
VIII. NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU
 
 
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 
 
X. kontaktní údaje
 
Poštovní adresa pro doručování, fakturační adresa:

Michaela Culková
Culi.cz
Ul. Husova 1047
Psč: Přeštice 33401
 
Kontaktní telefon:
+420773558355 (po-pá 9:00 – 16:00)
 
Adresa e-shopu:

www.culi.cz

E-mailová adresa:
Culibikini@gmail.com 
Provozovatel NENÍ plátce DPH. Všechny ceny na webu jsou uvedené včetně DPH.
Obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2016.
Změny obchodních podmínek, reklamačního řádu dle platné legislativy a přepravních tarifů vyhrazeny.


XI. Závěrečná ustanovení
Při nákupu zboží na stránce www.Culi.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu.
Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na www.Culi.cz. Ochrana počítače, případně údajů obsažených v počítači zatěžuje Kupujícího.
Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.Culi.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze stránky www.Culi.cz.
Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit výrobky uvedené na www.Culi.cz.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit nebo doplnit. Změnám těchto OP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.Culi.cz.
Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s OP prodávajícího.
 


Vyhledávání