Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.culi.cz je fyzická osoba Michaela Culková, se sídlem Husova 1047, zapsaná v živnostenském rejstříku, vedeném městskými úřadem v .Přešticích, IČ: .72549505, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.Culi.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Bez souhlasu vlastníka je výroba rozmnoženin, distribuce, zveřejnění a jakékoli jiné užití neoprávněným užitím autorského díla ve smyslu § 40 zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona. K jejich distribuci či zveřejnění je nutno získat souhlas od vlastníka.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www. Culi.cz (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.Culi.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.


Vyhledávání